We have over 21 years of experience

info@hathwayfinance.com
025-533930/533931
Bhanu Chowk-2, Dharan, Sunsari

Deposit Scheme

Deposit Scheme

Deposit & Interet Rates
क्र.स खाताको नाम (बचत खाता) ब्याजदर प्रतिशत न्यूनतम मौज्दात रु.
हाथवे बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ८.५% १००
अरुण बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
खुत्रेके बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
विशेष बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
उद्यमी बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
रेमिट्यान्स बचत खाता  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
कर्मचारी बचत खाता  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
दिदि बहिनी बचत खाता (दैनिक मौज्दातमा,महिलाले मात्र) ७% १००
खाताको नाम (मुद्दति खाता) संस्थागत खाता ब्याजदर (प्रतिशतमा) * व्याक्तिगत खाता ब्याजदर (प्रतिशतमा) *
३ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) ९.२५% ९.५०%
१० ६ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) ९.५०%   १०.००%
११ ९ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) ९.७५% १०.५०%
१२ १२ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) १०.००% ११.००%
१३ १ बर्ष भन्दा बढी अवधीको मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) १०.२५% १२.००%

* शर्तहरु लागुहुने छन ।